آپکی سائیٹ کیلئے تنا کا نیوز فیڈ (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
خبرگزاری تقریب از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS خبرگزاری تقریب شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب خبرگزاری تقریب در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال rss را بکار ببريد.
تازه ترين عناوين
مقبول ترین موضوع
تازه ترين عناوين سبھی شعبہ جات تازه ترين عناوين سبھی شعبہ جات    تازه ترين عناوين سبھی شعبہ جات مقبول ترین موضوع سبھی شعبہ جات مقبول ترین موضوع سبھی شعبہ جات    مقبول ترین موضوع سبھی شعبہ جات
تازه ترين عناوين مذاہب تازه ترين عناوين مذاہب    تازه ترين عناوين مذاہب مقبول ترین موضوع مذاہب مقبول ترین موضوع مذاہب    مقبول ترین موضوع مذاہب
تازه ترين عناوين ثقافت تازه ترين عناوين ثقافت    تازه ترين عناوين ثقافت مقبول ترین موضوع ثقافت مقبول ترین موضوع ثقافت    مقبول ترین موضوع ثقافت
تازه ترين عناوين سائنس تازه ترين عناوين سائنس    تازه ترين عناوين سائنس مقبول ترین موضوع سائنس مقبول ترین موضوع سائنس    مقبول ترین موضوع سائنس
تازه ترين عناوين سیاست تازه ترين عناوين سیاست    تازه ترين عناوين سیاست مقبول ترین موضوع سیاست مقبول ترین موضوع سیاست    مقبول ترین موضوع سیاست
تازه ترين عناوين اقتصاد تازه ترين عناوين اقتصاد    تازه ترين عناوين اقتصاد مقبول ترین موضوع اقتصاد مقبول ترین موضوع اقتصاد    مقبول ترین موضوع اقتصاد
تازه ترين عناوين سوسائٹی تازه ترين عناوين سوسائٹی    تازه ترين عناوين سوسائٹی مقبول ترین موضوع سوسائٹی مقبول ترین موضوع سوسائٹی    مقبول ترین موضوع سوسائٹی
تازه ترين عناوين 30 ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس تازه ترين عناوين 30  ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس    تازه ترين عناوين 30  ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس مقبول ترین موضوع 30 ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس مقبول ترین موضوع 30  ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس    مقبول ترین موضوع 30  ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس
تازه ترين عناوين گیلری تازه ترين عناوين گیلری    تازه ترين عناوين گیلری مقبول ترین موضوع گیلری مقبول ترین موضوع گیلری    مقبول ترین موضوع گیلری